Medisiinariliiton tiedote koronavirustilanteesta sekä sen vaikutuksista opintoihin ja työntekoon – päivitys 27.3.

Mitä Medisiinariliitto tekee tällä hetkellä?

Medisiinariliitto tarjosi apuaan tiedekunnille opetuksen järjestelyjen suunnitteluun maanantaina 9.3.2020. Tarjous on edelleen voimassa. Uskomme, että Medisiinariliitolla on saatavilla kaikkien yliopistojen hyvät käytännöt kattavan verkostomme vuoksi. Mielellämme jaamme tarvitseville tietoa muiden toimintaperiaatteista. Itse infektioasiaan emme ota kantaa. 

Seuraamme tilannetta opiskelijoiden silmin ja puutumme epäkohtiin tarpeen vaatiessa. Huomioimme poikkeustilanteen ja annamme rauhaa yliopistojen omalle päätöksenteolle. Valmistaudumme muuttuvaan tilanteeseen ja reagoimme mahdollisuuksien mukaan.

Uskomme, että poikkeustilanne ei tule hankaloittamaan opiskelijoiden työoikeuksien saavuttamista. Opetukseen tulee varmasti muutoksia, ja niiden suhteen toivomme jokaiselta jäseneltä ymmärrystä tässä tilanteessa. Ongelmatilanteissa Medisiinariliitto auttaa myös yksittäistä opiskelijaa yhdessä Lääkäriliiton toimijoiden kanssa, jos paikallisesti ei haasteita saada ratkottua. 

Mikä tilanne eri paikkakunnilla vallitsee opetuksen suhteen?

Poikkeustilanteen vuoksi yliopistojen lähiopetus keskeytettiin ja yliopistot suljettiin 18.3. Kliinisten kurssien osalta opetus yliopistosairaaloiden tiloissa jatkuu toistaiseksi supistetusti. Vaikutukset elektiivisen toiminnan alasajossa vaikuttavat erityisesti kirurgian alan opetukseen, mutta myös polikliinisen toiminnan vähentäminen heijastuu potilaskontaktien määrässä. 

Opiskelijoita, jotka kuuluvat riskiryhmään tai joilla on lapsia, kehotetaan selvittämään omaa osallistumista sairaalassa tapahtuvaan opetukseen paikallisen käytännön mukaisesti. Kliininen harjoittelu on tärkeää, mutta Medisiinariliitto painottaa opiskelijoiden oikeutta huolehtia omasta terveydestään. 

Toistaiseksi jokainen suomalainen yliopisto on antanut vakuutuksen siitä, ettei kesätyöoikeuksiin tai valmistumiseen tule viivästyksiä. Medisiinariliitto selvittää tilannetta aktiivisesti ja pyrkii kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, ettei oikeuksien saamiseen tule viivästystä.

Mitä minä voin tehdä tässä tilanteessa yleisten THL:n ohjeiden lisäksi?

Ylimääräisten kysymysten lähettäminen ei tilannetta helpota. Suosittelemme ohjaamaan huolenne paikallisen kandiseuran/killan opintoasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle tai Medisiinariliiton paikallisedustajalle.

Medisiinariliitto suosittaa vähintään neljän vuoden lääketieteen opinnot kokonaan suorittaneita opiskelijoita harkitsemaan omien resurssiensa puitteissa, voisiko heistä olla hyötyä tällä hetkellä ylikuormittuville terveydenhuolto-organisaatioille. Opiskelija voi esimerkiksi tarjoutua tekemään työtä osana aiemman työpaikkansa vahvuutta, mikäli se ei estä opiskelua tai ole ristiriidassa yliopiston ohjeistuksen kanssa. Jokainen käsipari on eduksi tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Medisiinariliitto huomauttaa, että nykyinen tilanne ei anna mahdollisuutta joustaa työoikeuksista. Tietoomme on tullut, että 4. vuoden opiskelijoita on houkuteltu töihin. Näillä opiskelijoilla ei ole oikeuksia työskennellä lääkärin sijaisena ja mahdollisista amanuenssisopimuksissa tulee olla erityisen tarkkana työnkuvan ja oikeuksien suhteen.

Uudenmaan liikkumisen rajoitus, mitä vaikutuksia?

Medisiinariliitto on selvittänyt yhteistyössä kandiseurojen kanssa yliopistokohtaisesti tilannetta, jossa opiskelija asuisi rajan eri puolella kuin pakollisten opintojen suorittaminen tapahtuu. 

On vielä epäselvää, luetaanko klinikkaopiskelu “välttämättömäksi syyksi” Uudenmaan rajan yli liikkumiseen. Asiaa selvitetään ja siihen vaikutetaan tarvittaessa. 

Voidaanko minut määrätä töihin?

Valmiuslain käyttöönotosta tiedotettiin 16.3. Suomen hallituksen tiedotustilaisuudessa. Valmiuslait astuivat voimaan keskiviikkona 18.3. kuitenkin sillä poikkeuksella, että terveydenhuoltohenkilökunnan työvelvoitteita koskeva asetus hylättiin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Keskiviikkona 25.3. valmiuslain uusista käyttöön otettavista asetuksista julkaistiin valtioneuvoston päätös ja ne hyväksyttiin eduskunnassa torstaina 26.3. 

4. vuoden lääketieteen opinnot suorittanut opiskelija on lain piirissä ja voidaan määrätä tarvittaessa töihin. Tämän jutun lopussa on linkki NLY:n blogiin, jossa asiaa käsitellään tarkemmin. 

Valmiuslain työvelvoite, mitä tarkoittaa?

Valmiuslain työvelvoite astui valtioneuvoston asetuksella voimaan 26.3.2020 ja on voimassa 13.4.2020 asti. Asetuksen määräysmuistion mukaisesti työvelvoite voi koskettaa lääketieteen opiskelijoita, jotka toimivat alalla. Tällä tarkoitetaan lääketieteen opiskelijoita, joilla on 4. ja 5. vuosikurssin opinnot kokonaan suoritettuna ja julkiTerhikissä merkintä. 

Valmiuslaki mahdollistaa suomalaisten terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden määräämisen välttämättömiin terveydenhuollon tehtäviin. Tällainen työmääräys voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan ja uusia kerran. 

99 § määritelmän mukaan työvoimaviranomainen voi antaa työmääräyksen velvolliselle vain sellaiseen työhön, jota tämä pystyy kohtuudella tekemään ottaen huomioon hänen kokemuksensa, terveydentilansa ja muut siihen liittyvät taustatekijät. Mikäli mahdolliselle esteellisyydelle on pätevä syy, tästä tulee toimittaa luotettava selvitys viranomaiselle. 

Työmääräystä ei saa antaa henkilölle:

1) joka ei voi työn vaatimaksi ajaksi poistua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan lapsen tai muun henkilön hoitamisen vuoksi, jos hoitoa ei voida muuten järjestää; 

2) joka jätetään palvelukseen kutsumatta asevelvollisuuslain 89 §:n mukaisesti; 

3) joka on puolustusvoimien palveluksessa; tai 

4) joka on etukäteen varattu väestönsuojelutehtäviin tai täydennyspoliisitehtäviin. 

Myöskään välttämättömistä julkisen sektorin tehtävistä ei saa määrätä muuhun työhön muuten kuin erityisen painavasta syystä. 

Tällaisesta tilanteesta ei ole kokemusta, ja lain soveltamista eri vaiheessa oleviin opiskelijoiden pohditaan siinä tilanteessa valtakunnallisesti. Yliopiston velvollisuuksiin (kts. kohta 4) voi varmasti tulla poikkeuksia mahdollisen valmiuslain käyttöönoton ohessa.

Valtio suosittaa tällä hetkellä kaikkien suomalaisten matkailijoiden paluuta ulkomailta kotimaahan ja Ulkoministeriö on linjannut välttämään matkustamista täysin. 

Miten ulkomailla opiskelevien työoikeuksien käy?

Kysymykseen ei vastausta tämän hetkisten tietojen perusteella voida antaa. Tilanne riippuu yliopistojen linjauksista ja kohdemaan lainsäädännöstä.

HUS linjasi aiemmin keskeyttävänsä ulkomaisten opiskelijoiden uudet sopimukset kesälle. Nyt Medisiinariliiton saamien tietojen mukaan amanuenssuurien ja työsuhteiden hakeminen on uudelleen avattu kesäkuulta eteenpäin.

Medisiinariliitto on luvannut toimia viestinvälittäjänä kesätyöpaikkojen suhteen, kun tilanne selviää. Kevään töistä ei toistaiseksi ole saatu tietoa ja tilanne voi lyhyessäkin ajassa muuttua. Pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa esimiehiin, heillä ei ole tyhjentäviä vastauksia tässä tilanteessa. 

Medisiinariliiton mahdollisuudet vaikuttaa ulkomaisten yliopistojen käytänteisiin ja työoikeuksiin sitä kautta ovat hyvin rajalliset. Paikalliset kandiseurat ulkomailla tekevät tätä työtä aktiivisesti ja Medisiinariliitto tarjoaa tukea näille tahoille. 

Etätyömahdollisuudet ilman lisensiaatin tutkintoa

Medisiinariliitto on lähestynyt Valviraa kysymyksellä, onko lääketieteen opiskelijan laillista työskennellä kotoa käsin. 

Fyysisesti ollessaan työpaikalla, voi 5. vuoden opinnot suorittanut opiskelija vastata puhelimeen ja hoitaa etäkonsultaatioita. Kannattaa erikseen työnantajan kanssa selvittää työn sisältöä ja omia oikeuksia työskennellä. 

Kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetuksen mukaan päivystysyksikössä on oltava kaikkina vuorokauden aikoina paikalla laillistettu lääkäri toimintaa johtamassa.  

Valviran sivut (26.3.2020): “Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset… Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet.”

Järjestetäänkö liittokokous?

Liittokokousta ei voida tässä tilanteessa järjestää normaalisti. Medisiinariliiton hallitus on päättänyt järjestää tiedotustilaisuuden lauantaina 28.3. klo 10.00 alkaen. Tilaisuudessa käsitellään kokouksen asioita, koronatilannetta sekä kandiseurojen kuulumisia.
Sääntömääräinen kevätliittokokous käsitellään sopimusmenettelyllä jäsenseurojen kesken.

https://www.laakariliitto.fi/palvelut/edunvalvonta/koronatilanne/

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi 

Päivitetty 27.03.2020 klo 7.00

Julkaistu 13.03.2020 klo 18.00

Riku Metsälä

Puheenjohtaja


Kommentointi on suljettu.