Kandin oikeudet ja velvollisuudet kriisin aikana

Koronan vaikutukset ovat herättäneet merkittävästi keskustelua lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa työoikeuksista ja -velvollisuuksista. Tähän tekstiin on kerätty esiin nousseita ajatuksia ja haasteita. Erityisesti keskustelua on herättänyt työt, joiden työnkuva ei ole selkeä tai vastaavaa työnkuvaa ei ole aiemmin käytössä ollut. Tällaisia ovat lisääntynyt etätyöskentely ja kandien käyttäminen lääkärin tehtävien avustavana henkilönä. Kokonaisuutena valmiuslain vaikutukset ja siihen liittyvät erityispiirteet herättävät kysymyksiä niin työnantajissa kuin -tekijöissäkin. 

Valmiuslaki mahdollistaa töihin kutsumisen ja se koskee myös lääketieteen opiskelijoita, joilla on terveydenhuollon ammattihenkilön oikeudet. Jos työvelvoite otetaan käyttöön, ei se ensisijaisesti kohdistu opiskelijoihin. Velvoitteen avulla voidaan mahdollistaa koko terveydenhuollon henkilökunnan uudelleenjärjestäytyjä, joilla lisääntyvää tarvetta paikataan. Opiskelijoille pyritään turvaamaan opintojen jatkaminen ja tämän myötä kesätyöoikeuksien varmistaminen. Jos tilanne etenee niin, että työvelvollisuus asetetaan koskemaan myös opiskelijoita, selvittää Medisiinariliitto aktiivisesti sitä, miten opinnot tällaisessa tilanteessa järjestyvät. Medisiinariliitto tekee työtä sen eteen, että kesätyöoikeudet on mahdollista saada vallitsevasta tilanteesta riippumatta. Sanomattakin on selvää, ettei terveydenhuollon koulutusohjelmia voida jäädyttää tässä tilanteessa. 

Oikeuksien osalta poikkeustila ei mahdollista sellaisten töiden tekemistä, joihin ei normaalioloissakaan oikeuksia olisi. Näin ollen viidennen vuoden kandit, joilla on siis neljän vuoden lääketieteen opinnot suoritettuna, voivat toimia lääkärin tehtävässä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Oikeutta vastaanottaa potilaita terveyskeskuksessa  ei siis ole vielä keväällä. Tarkemmin tietoa lääketieteen opiskelijoiden ammattioikeuksista löytyy Valviran nettisivuilta osoitteessa https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat.  

Neljännen vuoden lääketieteen opiskelijat, joilla ei ole ammattioikeuksia, eivät voi lääkärin töitä tehdä. Amanuenssina voi avustaviin tehtäviin osallistua, mutta hoitovastuuta, ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia nämä opiskelijat eivät poikkeusoloista huolimatta voi ottaa. Lainsäädäntö on hyvin työnantajien tiedossa, mutta jokaisen opiskelijan on tärkeää pitää huolta omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jos poikkeuksellisessa työtehtävässä työskentelee. 

Vanhemmat kollegat ovat tuoneet näkemystä, että neljännen vuoden käyneet kandit saattaisivat joutua terveyskeskuksen vastaanottotyöhön. Kriisin etenemistä on mahdoton ennakoida, mutta  tälläinen ajatus on tässä tilanteessa absurdi. Opiskelijoille on tarjolla työtä, joihin heidän pätevyytensä riittää ja jonka lainsäädäntö mahdollistaa.

Alempien vuosikurssien opiskelijoiden osalta työnteko erinäisissä avustavissa tehtävissä on myös mahdollista. Työtehtävät tai -velvollisuudet eivät poikkea normaaliajan tehtävistä. Medisiinariliitto huolehtii omalta osaltaan, ettei vastuuta sysätä opiskelijan harteille, vaikka kriisi merkittävästi etenisi ja opiskelijoita otettaisiin laajamittaisemmin töihin. Jokaisen tulee huolehtia, että saa riittävän tuen kurssiasemasta riippumatta. Hoitovastuun ottaa sellainen henkilö, jolla siihen on oikeus. Tämän lisäksi tulee huomioida se, että kandi ei voi toista kandia ohjata, vaan seniorituki tulee tulla valmistuneelta kollegalta. Toki konsultaatioapua ja koulutusta voi myös kandikollegoilta pyytää.

Etätyöskentelymahdollisuuksia on Medisiinariliiton puolesta selvitetty, mutta toistaiseksi ei ole saatu vastausta. Viiden vuoden lääketieteen opinnot suorittanut opiskelija voi terveyskeskusvastaanotolla hoitaa puhelimitse potilaiden asioita. Selkeää linjausta etätöiden tekemisestä esimerkiksi kotoa käsin ei kuitenkaan ole. Tapauskohtaisesti kannattaa selvittää työnantajan kanssa tilannetta, jos tällaisia järjestelyjä harkitaan.

Alemmat vuosikurssit voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua opintojensa sallimissa rajoissa esimerkiksi epidemian jäljitystyöhön tai muuhun tutkimustyöhön. Työt eivät saa haitata opintojen etenemistä. Medisiinariliitto muistuttaa, että poikkeustilasta huolimatta työstä on syytä pyytää työpanokseen nähden soveltuva korvaus.

Tulevia kesätöitä ajatellen seniorituen merkitys kasvaa. Opinnot eivät ole toteutuneet normaaliin tapaan keväällä ja tiettyjä sisältöjä on käsitelty vain etäopetuksessa. Lisäksi kokonaistilanne on psyykkisesti raskas myös lääketieteen opiskelijoille. Medisiinariliitto pyrkii herättelemään kollegakunnan sisällä keskustelua erityisesti tarpeesta seniorituen osalta tälle kesälle. Huomionarvoista on, että myös seniorit ovat hyvin kuormittuneita tilanteesta, ja tuki koko terveydenhuollon järjestelmälle on tärkeää.

Oma jaksaminen on kaikilla koetuksella kriisin keskellä ja kaikki reagoivat nopeasti muuttuvaan tilanteeseen omalla tavallaan. Esillä on paljon erilaisia skenaarioita ja niin opetus kuin oppiminen on kääntynyt päälaelleen lyhyessä ajassa. Keväällä jaksamista kysytään opinnoissa ja kesä tuo taas uudet tuulet tullessaan. Omaan jaksamiseen kannattaa panostaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Syö terveellisesti, liiku ulkona ja pidä yhteyttä ystäviin. Karanteeniajan voi myös nähdä mahdollisuutena toteuttaa kotona niitä juttuja, mistä joutuu tavallisen hektisen arjen pyöriessä tinkimään. Muista myös, että tulevat kesätyöt jännittävät kaikkia ja vertaistuki on edelleen oiva tapa purkaa tuntoja vaikkapa etäyhteyksien kautta. 

Lopuksi kannustamme kaikkia mahdollisesti vapaaehtoistyön tekemiseen resurssien ja jaksamisen rajoissa. Hyviä keino osallistua löytyy muun muassa kandiseurojen kautta.


Kaikille:

 • Opinnot ensisijaisena
 • Mukaan tutkimushankkeisiin
 • Vapaaehtoistyötä mahdollisuuksien mukaan

5. vuoden kandit (neljännen vuoden lääketieteen opinnot suoritettuna):

 • Töitä osaamisen ja koulutuksen sallimissa rajoissa 
 • Kesätöiden toteutuminen normaalisti

4. vuoden kandit (ei lääkärin työskentelyn oikeuksia)

 • Amanuenssin tehtävät
 • Ei hoitovastuun ottamisen mahdollisuutta
 • Kesätyöt kuten normaalioloissa
 • Ei terveyskeskusvastaanottoa huhuista huolimatta

Preklinikka:

Medisiinariliiton hankkeita kesätöitä koskien:

 • Uuden virkaehtosopimuksen tiivistelmä “Kandin työopas”
 • Vertaistuen lisääminen normaaliolosuhteisiin verrattuna
 • Senioritukea kandeille – julkinen keskustelu

Riku Metsälä, puheenjohtaja

Medisiinariliiton tiedote koronavirustilanteesta sekä sen vaikutuksista opintoihin ja työntekoon – päivitys 27.3.

Mitä Medisiinariliitto tekee tällä hetkellä?

Medisiinariliitto tarjosi apuaan tiedekunnille opetuksen järjestelyjen suunnitteluun maanantaina 9.3.2020. Tarjous on edelleen voimassa. Uskomme, että Medisiinariliitolla on saatavilla kaikkien yliopistojen hyvät käytännöt kattavan verkostomme vuoksi. Mielellämme jaamme tarvitseville tietoa muiden toimintaperiaatteista. Itse infektioasiaan emme ota kantaa. 

Seuraamme tilannetta opiskelijoiden silmin ja puutumme epäkohtiin tarpeen vaatiessa. Huomioimme poikkeustilanteen ja annamme rauhaa yliopistojen omalle päätöksenteolle. Valmistaudumme muuttuvaan tilanteeseen ja reagoimme mahdollisuuksien mukaan.

Uskomme, että poikkeustilanne ei tule hankaloittamaan opiskelijoiden työoikeuksien saavuttamista. Opetukseen tulee varmasti muutoksia, ja niiden suhteen toivomme jokaiselta jäseneltä ymmärrystä tässä tilanteessa. Ongelmatilanteissa Medisiinariliitto auttaa myös yksittäistä opiskelijaa yhdessä Lääkäriliiton toimijoiden kanssa, jos paikallisesti ei haasteita saada ratkottua. 

Mikä tilanne eri paikkakunnilla vallitsee opetuksen suhteen?

Poikkeustilanteen vuoksi yliopistojen lähiopetus keskeytettiin ja yliopistot suljettiin 18.3. Kliinisten kurssien osalta opetus yliopistosairaaloiden tiloissa jatkuu toistaiseksi supistetusti. Vaikutukset elektiivisen toiminnan alasajossa vaikuttavat erityisesti kirurgian alan opetukseen, mutta myös polikliinisen toiminnan vähentäminen heijastuu potilaskontaktien määrässä. 

Opiskelijoita, jotka kuuluvat riskiryhmään tai joilla on lapsia, kehotetaan selvittämään omaa osallistumista sairaalassa tapahtuvaan opetukseen paikallisen käytännön mukaisesti. Kliininen harjoittelu on tärkeää, mutta Medisiinariliitto painottaa opiskelijoiden oikeutta huolehtia omasta terveydestään. 

Toistaiseksi jokainen suomalainen yliopisto on antanut vakuutuksen siitä, ettei kesätyöoikeuksiin tai valmistumiseen tule viivästyksiä. Medisiinariliitto selvittää tilannetta aktiivisesti ja pyrkii kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, ettei oikeuksien saamiseen tule viivästystä.

Mitä minä voin tehdä tässä tilanteessa yleisten THL:n ohjeiden lisäksi?

Ylimääräisten kysymysten lähettäminen ei tilannetta helpota. Suosittelemme ohjaamaan huolenne paikallisen kandiseuran/killan opintoasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle tai Medisiinariliiton paikallisedustajalle.

Medisiinariliitto suosittaa vähintään neljän vuoden lääketieteen opinnot kokonaan suorittaneita opiskelijoita harkitsemaan omien resurssiensa puitteissa, voisiko heistä olla hyötyä tällä hetkellä ylikuormittuville terveydenhuolto-organisaatioille. Opiskelija voi esimerkiksi tarjoutua tekemään työtä osana aiemman työpaikkansa vahvuutta, mikäli se ei estä opiskelua tai ole ristiriidassa yliopiston ohjeistuksen kanssa. Jokainen käsipari on eduksi tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Medisiinariliitto huomauttaa, että nykyinen tilanne ei anna mahdollisuutta joustaa työoikeuksista. Tietoomme on tullut, että 4. vuoden opiskelijoita on houkuteltu töihin. Näillä opiskelijoilla ei ole oikeuksia työskennellä lääkärin sijaisena ja mahdollisista amanuenssisopimuksissa tulee olla erityisen tarkkana työnkuvan ja oikeuksien suhteen.

Uudenmaan liikkumisen rajoitus, mitä vaikutuksia?

Medisiinariliitto on selvittänyt yhteistyössä kandiseurojen kanssa yliopistokohtaisesti tilannetta, jossa opiskelija asuisi rajan eri puolella kuin pakollisten opintojen suorittaminen tapahtuu. 

On vielä epäselvää, luetaanko klinikkaopiskelu “välttämättömäksi syyksi” Uudenmaan rajan yli liikkumiseen. Asiaa selvitetään ja siihen vaikutetaan tarvittaessa. 

Voidaanko minut määrätä töihin?

Valmiuslain käyttöönotosta tiedotettiin 16.3. Suomen hallituksen tiedotustilaisuudessa. Valmiuslait astuivat voimaan keskiviikkona 18.3. kuitenkin sillä poikkeuksella, että terveydenhuoltohenkilökunnan työvelvoitteita koskeva asetus hylättiin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Keskiviikkona 25.3. valmiuslain uusista käyttöön otettavista asetuksista julkaistiin valtioneuvoston päätös ja ne hyväksyttiin eduskunnassa torstaina 26.3. 

4. vuoden lääketieteen opinnot suorittanut opiskelija on lain piirissä ja voidaan määrätä tarvittaessa töihin. Tämän jutun lopussa on linkki NLY:n blogiin, jossa asiaa käsitellään tarkemmin. 

Valmiuslain työvelvoite, mitä tarkoittaa?

Valmiuslain työvelvoite astui valtioneuvoston asetuksella voimaan 26.3.2020 ja on voimassa 13.4.2020 asti. Asetuksen määräysmuistion mukaisesti työvelvoite voi koskettaa lääketieteen opiskelijoita, jotka toimivat alalla. Tällä tarkoitetaan lääketieteen opiskelijoita, joilla on 4. ja 5. vuosikurssin opinnot kokonaan suoritettuna ja julkiTerhikissä merkintä. 

Valmiuslaki mahdollistaa suomalaisten terveydenhuollon työntekijöiden ja opiskelijoiden määräämisen välttämättömiin terveydenhuollon tehtäviin. Tällainen työmääräys voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan ja uusia kerran. 

99 § määritelmän mukaan työvoimaviranomainen voi antaa työmääräyksen velvolliselle vain sellaiseen työhön, jota tämä pystyy kohtuudella tekemään ottaen huomioon hänen kokemuksensa, terveydentilansa ja muut siihen liittyvät taustatekijät. Mikäli mahdolliselle esteellisyydelle on pätevä syy, tästä tulee toimittaa luotettava selvitys viranomaiselle. 

Työmääräystä ei saa antaa henkilölle:

1) joka ei voi työn vaatimaksi ajaksi poistua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan lapsen tai muun henkilön hoitamisen vuoksi, jos hoitoa ei voida muuten järjestää; 

2) joka jätetään palvelukseen kutsumatta asevelvollisuuslain 89 §:n mukaisesti; 

3) joka on puolustusvoimien palveluksessa; tai 

4) joka on etukäteen varattu väestönsuojelutehtäviin tai täydennyspoliisitehtäviin. 

Myöskään välttämättömistä julkisen sektorin tehtävistä ei saa määrätä muuhun työhön muuten kuin erityisen painavasta syystä. 

Tällaisesta tilanteesta ei ole kokemusta, ja lain soveltamista eri vaiheessa oleviin opiskelijoiden pohditaan siinä tilanteessa valtakunnallisesti. Yliopiston velvollisuuksiin (kts. kohta 4) voi varmasti tulla poikkeuksia mahdollisen valmiuslain käyttöönoton ohessa.

Valtio suosittaa tällä hetkellä kaikkien suomalaisten matkailijoiden paluuta ulkomailta kotimaahan ja Ulkoministeriö on linjannut välttämään matkustamista täysin. 

Miten ulkomailla opiskelevien työoikeuksien käy?

Kysymykseen ei vastausta tämän hetkisten tietojen perusteella voida antaa. Tilanne riippuu yliopistojen linjauksista ja kohdemaan lainsäädännöstä.

HUS linjasi aiemmin keskeyttävänsä ulkomaisten opiskelijoiden uudet sopimukset kesälle. Nyt Medisiinariliiton saamien tietojen mukaan amanuenssuurien ja työsuhteiden hakeminen on uudelleen avattu kesäkuulta eteenpäin.

Medisiinariliitto on luvannut toimia viestinvälittäjänä kesätyöpaikkojen suhteen, kun tilanne selviää. Kevään töistä ei toistaiseksi ole saatu tietoa ja tilanne voi lyhyessäkin ajassa muuttua. Pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa esimiehiin, heillä ei ole tyhjentäviä vastauksia tässä tilanteessa. 

Medisiinariliiton mahdollisuudet vaikuttaa ulkomaisten yliopistojen käytänteisiin ja työoikeuksiin sitä kautta ovat hyvin rajalliset. Paikalliset kandiseurat ulkomailla tekevät tätä työtä aktiivisesti ja Medisiinariliitto tarjoaa tukea näille tahoille. 

Etätyömahdollisuudet ilman lisensiaatin tutkintoa

Medisiinariliitto on lähestynyt Valviraa kysymyksellä, onko lääketieteen opiskelijan laillista työskennellä kotoa käsin. 

Fyysisesti ollessaan työpaikalla, voi 5. vuoden opinnot suorittanut opiskelija vastata puhelimeen ja hoitaa etäkonsultaatioita. Kannattaa erikseen työnantajan kanssa selvittää työn sisältöä ja omia oikeuksia työskennellä. 

Kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetuksen mukaan päivystysyksikössä on oltava kaikkina vuorokauden aikoina paikalla laillistettu lääkäri toimintaa johtamassa.  

Valviran sivut (26.3.2020): “Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset… Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet.”

Järjestetäänkö liittokokous?

Liittokokousta ei voida tässä tilanteessa järjestää normaalisti. Medisiinariliiton hallitus on päättänyt järjestää tiedotustilaisuuden lauantaina 28.3. klo 10.00 alkaen. Tilaisuudessa käsitellään kokouksen asioita, koronatilannetta sekä kandiseurojen kuulumisia.
Sääntömääräinen kevätliittokokous käsitellään sopimusmenettelyllä jäsenseurojen kesken.

https://www.laakariliitto.fi/palvelut/edunvalvonta/koronatilanne/

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi 

Päivitetty 27.03.2020 klo 7.00

Julkaistu 13.03.2020 klo 18.00

Riku Metsälä

Puheenjohtaja